Nemokamas pristatymas nuo €50 ♥️

Pirkimo pardavimo sąlygosMB „Ecotero“ INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.ECOTERO.LT PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS
 1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo–pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu–pardavimu internetinėje parduotuvėje www.ECOTERO.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.ECOTERO.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes arba Tiekėjų siūlomas paslaugas.

1.3. Pardavėjas – MB „Ecotero“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus su mažosios bendrijos įmonės kodu nr. 305900622, PVM kodas  LT100014446719 adresu Eduardo Andrė g. 15–4, LT-02232, Vilnius; internetinis adresas www.ecotero.lt

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir pirkimo, dovanojimo ar keitimo būdu įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės.

1.6. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis, sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo–pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

1.7. Paslaugos teikėjas - Bendrovė tik talpina interneto svetainėje nurodomų paslaugų informaciją tačiau nėra paslaugų teikėjas.
Nors su galutiniais paslaugų teikėjais Pardavėjas bendradarbiauja ir atrenka Paslaugų Teikėjus, atlieka teikiamų paslaugų stebėseną, teikia geranorišką pagalbą sprendžiant kilusius ginčus ar nesusipratimus, tačiau jokiais atvejais Pardavėjas neprisiima Interneto Svetainėje publikuojamų Paslaugų Teikėjų ar prekių pardavėjų pareigų ir atsakomybės.

Paslaugos Teikėjas yra nurodomas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomos paslaugos ar laisvalaikio pasiūlymo. Pardavėjas veikia kaip tarpininkas (talpinantis pranešimus Internetinėje Svetainėje), sutarčių su pardavėjais ar Paslaugų Teikėjais pagrindu.

 

 

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą, atlyginti pristatymo išlaidas šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę ir neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ;

2.2.2. fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo–pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.5. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis.

2.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo–pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo–pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjas, neinformavęs pardavėjo apie klaidingą užsakymą, gali prašyti grąžinti arba pakeisti prekes tik Pirkimo–pardavimo taisyklių 14 skyriaus nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo–pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo–pardavimo taisyklių 4 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo–pardavimo taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo–pardavimo taisyklių 11 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

 1. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.ecotero.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Pirkimo–pardavimo taisykles.

7.2. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Pateikti užsakymą“, susipažinęs su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis (varnele pažymėjęs „Sutinku su taisyklėmis“) gauna užsakymą patvirtinantį pranešimą Internetinės parduotuvės sistemoje ir (ar) elektroninį laišką.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

7.4. Pardavėjas tik talpina interneto svetainėje nurodomų paslaugų informaciją tačiau nėra Paslaugų teikėjas. Nors su galutiniais paslaugų teikėjais (toliau – „Paslaugų teikėjai“) Pardavėjas bendradarbiauja ir atrenka Paslaugų Teikėjus, atlieka teikiamų paslaugų stebėseną, teikia geranorišką pagalbą sprendžiant kilusius ginčus ar nesusipratimus, tačiau jokiais atvejais Pardavėjas neprisiima pardavėjo kaip Interneto Svetainėje publikuojamų Paslaugų Teikėjų ar prekių pardavėjų pareigų ir atsakomybės.

Paslaugos Teikėjas yra nurodomas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomos paslaugos ar laisvalaikio pasiūlymo. Pardavėjas veikia kaip tarpininkas (talpinantis pranešimus Internetinėje Svetainėje), sutarčių su pardavėjais ar Paslaugų Teikėjais pagrindu.

 

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

8.3. Pardavėjas nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios Paslaugos Teikėjas.

 

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA, REKLAMINIŲ AKCIJŲ (TIESIOGINĖS RINKODAROS ŽAIDIMŲ, LOTERIJŲ KONKURSŲ) VYKDYMAS

9.1. Pirkėjas patvirtindamas užsakymą sutinka, jog susipažino su Pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir leidžia naudoti savo asmens duomenis (el. pašto adresą) Pardavėjo tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.2. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kada atsisakyti Pardavėjo siunčiamų naujienlaiškių nenurodydamas nesutikimo priežasties.

9.3. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje skelbiamas įvairias akcijas.

9.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti.

9.5. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

9.6. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.7. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

9.8. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 1. DOVANŲ KUPONAI IR LOJALUMO PROGRAMA

10.1. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

10.2. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

10.3. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

10.4. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ir (arba) turimus dovanų čekius.

10.5. Dovanų čekis (įsigyta Paslaugų tiekėjų teikiama paslauga) Jums  pristatomas el. paštu, kurį nurodėte prieš atliekant atsiskaitymą. Po dovanų čekio pristatymo būtina registracija paslaugai susisiekus su paslaugos tiesioginiu paslaugų tiekėju telefonu ar el. paštu. Jei kelialapis Jūsų el. pašto dėžutės nepasiekia per 24 val. būtina kreiptis į Bendrovės pagalbą el. paštu info@ecotero.lt arba telefonu +370 6 5515220.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

11.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:

11.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;

11.1.2. pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų).

11.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekes atsiimti Pirkimo–pardavimo taisyklių 12.1.3 punkte nurodytu būdu, kai prekės yra atsiunčiamos į jo pasirinktą atsiėmimo punktą, Pirkėjas yra informuojamas Internetinės parduotuvės sistemoje, taip pat elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute. Pirkėjas prekes privalo atsiimti per 3 (tris) dienas nuo informavimo momento. Suėjus terminui, Pardavėjas gali savo iniciatyva nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir Pirkėjo neatsiimtas prekes parduoti kitiems pirkėjams. Pirkėjui pinigai už sumokėtas prekes grąžinami Pirkimo–pardavimo taisyklių 13.7 punkte numatyta tvarka.

11.3. Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Tuo atveju, kai nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

11.4. Užsakymo formoje Pirkėjas turi teisę nurodyti, kad prekės bus pristatomos Gavėjui. Tokiu atveju Pirkėjas turi nurodyti Gavėjo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

11.5. Prieš pristatydamas prekes Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ar Gavėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).

11.6. Prekės Pirkėjui ar Gavėjui pristatomos per vežėjo ir Pirkėjo individualiai susitartą terminą. Vežėjas su Pirkėju ar Gavėju susisiekia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir vežėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, vežėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

11.7. Tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei prekių pristatymo terminus.

11.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

11.9. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes, duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas ar Gavėjas, nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta išankstiniu apmokėjimu, už pakartotinius susitarimus pristatyti bus papildomai apmokestinamas siuntimas. Pardavėjas pasilieka teisę išformuoti užsakymą, jeigu prekės nepriimamos ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės.

11.10. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) patikrina Pirkėjo ar Gavėjo asmens tapatybę. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar Gavėjo asmens tapatybei Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą–perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.

11.11. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

11.12. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta. Vėlesnės siuntos pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

11.13. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis yra nustatomas pagal prekių pristatymą (transportavimą) vykdančios įmonės įkainius. Kai prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokestis nustatomas atskiru rašytiniu susitarimu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių aktualia redakcija.

12.2. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo–pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

12.2.1. privaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.2.3. grąžinama prekė turi būti švari;

12.2.4. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą.

12.3. Prekių siuntimo / pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti, apmoka Pardavėjas tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

12.4. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis Pirkimo–pardavimo taisyklių 12.2 punkte Internetinės parduotuvės sistemoje, turi nurodyti norimas prekes bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo–pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO

13.1. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjui – juridiniam asmeniui Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

13.2. Pirkėjas, Pirkimo–pardavimo taisyklių 13.1 punkte nurodytu atveju, norėdamas atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@moonstruckstore.com.  Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo–pardavimo sutartis“. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

13.3. Pirkėjui grąžinant prekes po pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

13.3.1. grąžinama prekė nebuvo naudojama;

13.3.2. grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

13.3.3. grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;

13.3.4. nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;

13.3.5. grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

13.3.6. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 15 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardytas sąlygas.

13.4. Pardavėjas, gavęs Pirkimo–pardavimo taisyklių 13.2 punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

13.5. Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

13.6. Pirkėjui įgyvendinus Pirkimo–pardavimo taisyklių 13.1 punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

13.7. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

13.8. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

13.9. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas Internetinės parduotuvės sistemoje ir (arba) elektroniniu laišku ar trumpąja SMS žinute.

13.10. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, Pardavėjo adresu, iš kurio prekės buvo pristatytos. Į siuntinį su grąžinama preke Pirkėjas privalo įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu ir užsakymo numeriu. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

13.11 Jeigu įsigijote kelialapį (ar kitą paslaugą) ir per elektroninę rezervavimo sistemą ar kitu būdu rezervavote paslaugos suteikimo laiką (pvz.: rezervavote viešbučio kambarį konkrečiai dienai, rezervavote SPA procedūrą ar pan.) tokiu atveju yra laikoma, kad pradėjote naudotis įsigyta paslauga. Todėl, atlikus minėtą rezervaciją (ar pradėjus paslaugomis naudotis kitu būdu) Jums nėra suteikiama teisė atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties ir Jūsų sumokėtos sumos už paslaugas nebus grąžinamos.

 

 1. PASLAUGŲ REZERVACIJA

14.1. Rezervacija (registracija paslaugai) atliekama susiekus su Paslaugos Teikėju telefonu ar el. paštu, kuris nurodytas ant poilsio kelialapio ar Paslaugos Teikėjo paslaugos aprašymo puslapyje.

14.2. Tuo atveju, jei Paslaugų Teikėjas neturi galimybės suteikti klientui Paslaugos jo pageidaujamu metu (pvz. visi tam tikros klasės kambariai tuo metu yra apgyvendinti/rezervuoti), Paslaugos Teikėjas, jei tik yra galimybė, privalo Klientui pasiūlyti visas galimas alternatyvas( pvz.: pasiūlyti apgyvendinti Klientą aukštesnės klasės numeryje, jei yra tokia galimybė, arba pasiūlyti kitą apgyvendinimo datą ar pan.). Pardavėjas negarantuoja, kad Paslaugų Teikėjas turės galimybę paslaugas suteikti konkrečią Jūsų pageidaujame dieną, ar kad Paslaugų Teikėjas turės galimybę pasiūlyti pirmiau minėtas alternatyvas. Pirkdami kelialapį Jūs prisiimate tokio pobūdžio riziką.

14.3. Atikus rezervaciją yra laikoma, kad pradėjote naudotis įsigyta paslauga, neturėsite galimybės atšaukti sudarytos sutarties dėl kelialapio įsigijimo, nebus pratęsiamas kelialapio ar dovanų čekio galiojimo laikas, kelialapis nebus keičiamas ir pan.

14.4. Prieš įsigyjant paslaugą rekomenduojame susipažinti su Paslaugų Teikėjo (pvz.konkretaus viešbučio ar kitų Palsugų tiekėjų) privatumo politika, paslaugų teikimo ir kitomis Paslaugų Teikėjo taisyklėmis, kurias galite rasti Paslaugų Teikėjų internetinėse svetainėse arba galite gauti kreipdamiesi į Paslaugų Teikėją tiesiogiai. Tuo atveju, jei įsigijote paslaugą ir/arba atlikote rezervaciją, preziumuojame, jog Jūs tokiu būdu patvirtinote, kad su minėtomis Paslaugų Teikėjo taisyklėmis ir privatumo politika susipažinote ir sutinkate.

 

 

15 ATSAKOMYBĖ

15.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

15.2. Pirkimo–pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t. y. jos patirtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

 1. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

16.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo) ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

16.2. Pardavėjas gauna ir tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės, kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, slaptažodis, IP adresas, nuolaidos kodas). Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie kliento paskyros. Po to asmens duomenys sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

16.3. Pardavėjas Pirkėjo sutikimu arba Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju gauna ir tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, taip pat kitus Pirkėjo iniciatyva pateiktus duomenis (elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių kategorija, hobis, duomenys patvirtinantys teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (pvz., pirkimo kvito data ir numeris), IP adresas). Šie asmens duomenys saugomi Pirkėjo pasirinktą duomenų saugojimo terminą (nuo 1 iki 10 metų); asmenų, kurie neprieštaravo dėl tokio jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, duomenys saugomi 5 metus, kai jie buvo gauti. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

16.4. Pardavėjas gauna Pirkimo–pardavimo taisyklių 16.2 ir 16.3 punktuose nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus interneto puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo–pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

16.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir turi šias teises:

16.5.1. Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

16.5.2. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi Internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę;

16.5.3. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų.

16.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

16.7. Asmens duomenis šiose Pirkimo–pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai nuo jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

17.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo–pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas, perkantis prekes Internetinėje parduotuvėje, sutinka su pakeistomis, pataisytomis ar papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo–pardavimo taisyklėmis. Pakeitimai negalioja jau priimtiems ir vykdomiems užsakymams.

17.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu–pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu.

 

GRĮŽTI Į PUSLAPIO VIRŠŲ